ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

Your Radio සජීව විකාශනය යනු ලාංකීය තරුණ ප්‍රජාව ඉලක්ක කරගත් අන්තර්ජාල රේඩියෝ නාලිකාවකි. මාතර ප්‍රදේශයේ සිට සිය විකාශන කටයුතු සිදුකරන මෙම නාලිකාව දිනපතා සංගීත වැඩසටහන් කරන අතර ඔවුන්ට දිනපතා සවන් දෙන්නන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් සිටිති.

සම්බන්ධවන්න

මාතර , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්