ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

N-BUDU SASUNE AAUSA-MARAYA-[2007-11-9 AMAWAKA]-editසජීවි
 • 04 karmasthanaya vadaddi nodaniyamak
 • 05_nidana_iriyaw
 • 2_hethu pala dekima
 • 6 saasanayata nogelapena sambandayan
 • 15_samapaththi_samadi
 • 008_karuna_sasanaya_praknga_sasanaya
 • 14 Daruvanta adyapana jayagrahanayanta buduguna balaya
 • 02 Anichcha vigraha
 • 02_bhavanavedi_kaya_nodaniyaama

ගිණුම

Dam Saba Guwan Handa is a Sinhalese radio station that broadcasts from Sri Lanka. It features a wide variety of contents including information, interviews, entertainment, news and much more contents.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව
 • දහවල් බුද්ධ පූජාව
 • දහවල් දානය
 • සවස දහම් සාකච්ඡාව
 • පින් අනුමෝදනාව
 • හීල් දානය

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්