ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

2012.05.05 - 6 sasara ganudenu piyavimaසජීවි
 • 02 Anichcha vigraha
 • 15 Anulomakshanthiya samyaktha niyamaya nirukthi samaga
 • 2012.02.21 - 2 asahanaya durukerena samadiya
 • 2012.06.04 - 7. sothapaththi anga4
 • P-10-11-2007 Darma Desana[1]-edit
 • 2012.08.31 - 013_chuthivana_avasthave_upaadaanaya_anuva_bavaya
 • 2012.04.20 - 12 sraddhavimuktha, prakngavimuktha
 • 2012.04.20 - 3 deviyo ha devathawo
 • 2012.08.17 - 06_kriyaavaadaya_tharka_chethanaa

ගිණුම

Dam Saba Guwan Handa is a Sinhalese radio station that broadcasts from Sri Lanka. It features a wide variety of contents including information, interviews, entertainment, news and much more contents.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව
 • දහවල් බුද්ධ පූජාව
 • දහවල් දානය
 • සවස දහම් සාකච්ඡාව
 • පින් අනුමෝදනාව
 • හීල් දානය

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්