ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

06 nirukthi penvadime vedagathkama sathva nirukthiසජීවි
 • 2012.02.21 - 2 asahanaya durukerena samadiya
 • 16 sangithaye asarathvaya dakimata karmasthana
 • 2012.04.20 - 10 dhammavi jaja, upeksha sambojjanga.
 • 2012.08.01 - 03_sothapanna_vimata_karmasthana_avshyada
 • 2012.08.17 - 06_kriyaavaadaya_tharka_chethanaa
 • 2012.10.15 - 02_bhavanavedi_kaya_nodaniyaama
 • 2012.04.20 - 9 pansale seth bandun pilibandava
 • 19 - Athwal Bawana
 • 2012.04.06 - 1 amanushya lokaya athdekeem

ගිණුම

Dam Saba Guwan Handa is a Sinhalese radio station that broadcasts from Sri Lanka. It features a wide variety of contents including information, interviews, entertainment, news and much more contents.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව
 • දහවල් බුද්ධ පූජාව
 • දහවල් දානය
 • සවස දහම් සාකච්ඡාව
 • පින් අනුමෝදනාව
 • හීල් දානය

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්