ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

05 gedaradora njathingen karadaraසජීවි
 • 2012.05.05 - 4 yathavabodaya
 • G-SATHSATHIYE AVASTHA[2007-11-9AMAWAKA]-edit
 • 2012.04.06 - 3 pirith aseema,parathogoshaka prathya
 • 16 pranitha suuthra
 • 30 Karmapala saha hethupala lesa ledaroga
 • 2012.02.21 - 10 meevapalane himi, aarya thusnimbuutha bhaavaya
 • 2012.09.15 - 07_upeksha_vedanava__avidya_anushaya
 • 2012.04.20 - 18 marananussathiya
 • 01 Asa hatagenimata hethuva niroda karana margaya viggrahaya

ගිණුම

Dam Saba Guwan Handa is a Sinhalese radio station that broadcasts from Sri Lanka. It features a wide variety of contents including information, interviews, entertainment, news and much more contents.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව
 • දහවල් බුද්ධ පූජාව
 • දහවල් දානය
 • සවස දහම් සාකච්ඡාව
 • පින් අනුමෝදනාව
 • හීල් දානය

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්