ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

2012.06.19 - 12_silsamadanvimediසජීවි
 • 2012.03.07 - 4 paule ayagen karadara
 • 02 Athaharimavethva midimavethva yanuven navatha navatha menehikirima vathakda
 • 12 suurya chandrya haa vidyave nigamana
 • 2012.01.14 - 5 saasana parihaniya.56.24000
 • 07 madyama prathipadava yanu
 • 2012.06.04 - 2 aanavithikkamavaranaya, nivanata thavath aavarana
 • 2012.03.22 - 6 vevanniyamhi arutha
 • F-NIYAMA SATHURA KAVDA[2007-11-9 AMAWAKA]-edit
 • 2012.04.06 - 9 nivaasa milata genimen pasu

ගිණුම

Dam Saba Guwan Handa is a Sinhalese radio station that broadcasts from Sri Lanka. It features a wide variety of contents including information, interviews, entertainment, news and much more contents.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව
 • දහවල් බුද්ධ පූජාව
 • දහවල් දානය
 • සවස දහම් සාකච්ඡාව
 • පින් අනුමෝදනාව
 • හීල් දානය

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්