ගිණුම

Dam Saba Guwan Handa is a Sinhalese radio station that broadcasts from Sri Lanka. It features a wide variety of contents including information, interviews, entertainment, news and much more contents.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව
  • දහවල් බුද්ධ පූජාව
  • දහවල් දානය
  • සවස දහම් සාකච්ඡාව
  • පින් අනුමෝදනාව
  • හීල් දානය

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්