ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

dhammachakkapawaththana suuht - file1සජීවි
 • 2012.03.07 - 7 thavakaalika pevidda
 • 2012.03.22 - 14 bihivana deeshaka piris
 • 18 idame ginikona linda thibime dos ivathkirimata
 • Intro_DamSabaGuwanHada
 • 2012.06.04 - 6.aarya maithriya
 • 2012.05.20 - 2 anichcha tula arutha
 • 2012.10.29 - 08_kanka_vichikichchava_viggraha
 • 2012.03.22 - 3 kendara pilibanda
 • 05 Gathiyata anukulava patisandi chiththaya

ගිණුම

Dam Saba Guwan Handa is a Sinhalese radio station that broadcasts from Sri Lanka. It features a wide variety of contents including information, interviews, entertainment, news and much more contents.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව
 • දහවල් බුද්ධ පූජාව
 • දහවල් දානය
 • සවස දහම් සාකච්ඡාව
 • පින් අනුමෝදනාව
 • හීල් දානය

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්