ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

06 - Athwal Bawanaසජීවි
 • 2012.10.29 - 18_majic_sandarshana_pilibanda
 • 2012.06.19 - 4_manasika_vikurthin
 • 13 - Athwal Bawana
 • 2012.03.07 - 7 thavakaalika pevidda
 • 7-RUPAVAHINI DARMA DESANA[SAMMA AJEVA]-edit
 • 09 Janaka karmayak godananvana shakthiya
 • 03 - Athwal Bawana
 • 2012.02.21 - 10 meevapalane himi, aarya thusnimbuutha bhaavaya
 • 2012.07.03 - 8_samapaththiyakin_dakina_deya

ගිණුම

Dam Saba Guwan Handa is a Sinhalese radio station that broadcasts from Sri Lanka. It features a wide variety of contents including information, interviews, entertainment, news and much more contents.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව
 • දහවල් බුද්ධ පූජාව
 • දහවල් දානය
 • සවස දහම් සාකච්ඡාව
 • පින් අනුමෝදනාව
 • හීල් දානය

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්