ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

2012.03.07 - 5 trilakshana,chathurarya sathyaසජීවි
 • 2012.06.19 - 6_naaga_lokaya
 • 2012.07.18 - 03_ariharhvaya_thek_vadana_maga
 • 2012.06.19 - 1_anichha
 • 2012.06.19 - 15_buddha_paaramithava
 • 2012.08.01 - 08_adahasa_mathukarana_nirukthi
 • 07 prknja vimuktha maga arihath palaya samaga sasara vaduu adyathmika shakthi mathuvana ayuru
 • 09 Thapo gunaya vigrahaya
 • 2012.09.15 - 11_bududahamen_siyalu_ledata_prathikarma_pethima
 • 02 Anichcha vigraha

ගිණුම

Dam Saba Guwan Handa is a Sinhalese radio station that broadcasts from Sri Lanka. It features a wide variety of contents including information, interviews, entertainment, news and much more contents.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව
 • දහවල් බුද්ධ පූජාව
 • දහවල් දානය
 • සවස දහම් සාකච්ඡාව
 • පින් අනුමෝදනාව
 • හීල් දානය

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්