ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

2012.02.18 - 2 upaaya danno apaye novetethiසජීවි
 • 2012.03.22 - 3 kendara pilibanda
 • 23 Puuthimuththa besajjaya hadaganna vidiya
 • 2012.10.15 - 03_sthyavabodayen_saha_mulaven_karana_prakasha
 • 02 Sothapanna uveku prathamadyanayata pamini bava danaganne keseda
 • 14 Daruvanta adyapana jayagrahanayanta buduguna balaya
 • 2012.09.15 - 11_bududahamen_siyalu_ledata_prathikarma_pethima
 • F-NIYAMA SATHURA KAVDA[2007-11-9 AMAWAKA]-edit
 • 2012.07.18 - 06_nidaaganna_iriyaw
 • 17 - Athwal Bawana

ගිණුම

Dam Saba Guwan Handa is a Sinhalese radio station that broadcasts from Sri Lanka. It features a wide variety of contents including information, interviews, entertainment, news and much more contents.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව
 • දහවල් බුද්ධ පූජාව
 • දහවල් දානය
 • සවස දහම් සාකච්ඡාව
 • පින් අනුමෝදනාව
 • හීල් දානය

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්