ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

J-YAMAPALLO[2007-11-9 AMAWAKA]-editසජීවි
 • 2012.07.18 - 13_vikaala_bojana_uchchasayana_mahasayana
 • Karmastana
 • 02 - Athwal Bawana
 • 11 Girimananda suthrya vigrahayak
 • 2012.08.17 - 10_sasara_ganudenuvalin_nidahasveema
 • T-ATAPIRIKARA PUJAWA 17-11-2007-edit
 • 2012.05.05 - 10 chakku vingnana
 • 6-RUPAVAHINI DARMA DESANA[SAMMA KAMMANTHA]-edit
 • 2012.04.20 - 17 patinissanupassi

ගිණුම

Dam Saba Guwan Handa is a Sinhalese radio station that broadcasts from Sri Lanka. It features a wide variety of contents including information, interviews, entertainment, news and much more contents.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව
 • දහවල් බුද්ධ පූජාව
 • දහවල් දානය
 • සවස දහම් සාකච්ඡාව
 • පින් අනුමෝදනාව
 • හීල් දානය

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්