ඔබේ ගුවන් විදුලි නාලිකාව ඇතුලත් කරන්න

තවදුරටත් සැකසීමට පහත දත්ත අපට අවශ්‍ය වේ:

  • ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ නම
    උදාහරණය: Radio One FM 98.3
  • වෙබ් ලිපිනය හෝ සජීවී විකාශනයේ වෙබ් ලිපිනය
    උදාහරණය: http://76.541.115.197:8078/
  • වෙබ් අඩවිය
    උදාහරණය: http://www.radio1fm.com/

කරුණාකර ඉහත දත්ත මෙම විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමුකරන්න add@radio.com.lk.