ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

1998 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පුද්ගලික දෙමළ ගුවන් විදුලි නාලිකාව ලෙසින් ආරම්භ කළ සූරියන් FM මේ වනවිට අංක එකේ දෙමළ ගුවන් විදුලි නාලිකාව ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත. ආසියානු මාධ්‍ය ජාලය යටතේ පාලනය වන සූරියන් FM, ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මානලාභී ගුවන් විදුලි නාලිකාවකි.

උද්‍යෝග පාඨය

The Number 01 Tamil Radio

සම්බන්ධවන්න

නැගෙනහිර කුළුණ - තිස් පස්වන මහල ,, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය ,, කොළඹ 01,, ශ්‍රී ලංකාව.
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්