ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Eylem - [CALL ALLAH] ®¿• ¨Æ°Á•Í•®¾• ‡°ÁªÍª¤Á ¤¾¯Ë ¤¨Í¤È¯Ë …²Í² | Sheikh Ali Ahamed Rashadiසජීවි
  • void - [DAY OF JUDGEMENT] µÆ•ÁšÀ•Í•¿°®Í ‰²•®Í ª¾°Í•Í•ªÍªË•Á®Í ’°Á ¨¿•´ÍµÁ! | …²¿ …¹Í®¤Í °·¾¤¿
  • void - [DAY OF JUDGEMENT] 4‰²• ®ÁŸ¿µÁ ¨Æ°Á™Í•¿µ¿ŸÍŸ¤Á! | As-Sheikh Ali Ahamed Rashadi #ramadan #tamilbayan
  • Collision - [DECEIVED COMMUNITY] ¨®Íª¿, ¨®Íª¿ ®¾¨Í¤Á …Ÿ¿µ¾™Í•¿¯ š®Â•®Í! | …²¿ …¹Í®¤Í °·¾¤¿
  • LW - [DREAM 1] º ¨¾®Í •¾£Á®Í •©µÁ•³Í Ž²Í²¾®Í ªÊ¯Í …²Í²! | …²¿ …¹Í®¤Í °·¾¤¿ #AliAhamedRashadi
  • Houria Aïchi - [DUA & KHUSU' in SALAH] Du'a in Salah 8.4.2022 Canada | ¤Ê´Á•È¯¿²Í ‰³Í³šÍš®Í, “¤Á®Í ¤Á†•Í•³Í
  • DVA - [DUA 1] ¨À …©ÍªÁ³Í³µ©Í, ‡°•Í•®Á³Í³µ©Í  ¯¾ …²Í²¾¹Í!!
  • DVA - [DUA 2] ¯¾ …²Í²¾¹Í! Ž©•Í•Ç ¨¾©Í …¨¿¯¾¯®Í šÆ¯Í¤Á •Ê£ÍŸÇ©Í!
  • Confo - [DUA 4 LANKA] ¨¾ŸÍŸ¿©Í ªžÍš®Í, ª¿°šÍš¿©È•³Á•Í•Á ¤Á† šÆ¯Í¯µÇ£ÍŸ¿¯ ¨Ç°®Í Ž¤Á?
  • Exsonvaldes - [DUA LAST YEAR IN CORONA] šÆ©Í± µ°ÁŸ®Í •ÇŸÍŸ ¤Á†•Í•³Á•Í•Á ‡ªÍªË¤Á ª¿°¤¿ª²©Í!

ගිණුම

Based in Sri Lanka, this is an online radio station that broadcasts 24 hours a day, 7 days a week. Being an Islamic radio, it features informational programmes and recitation from the Koran.

උද්‍යෝග පාඨය

Islam 24 Fm Brodcasting Kalmunai

සම්බන්ධවන්න

168, Pops Alsad Street, Uae Exchange Opeside, Doha - Qatar, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්