ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

snw.…·Í.¹š©Í (¸²ª¿) šÁµ©¤Í¤¿ŸÍ•¾©Í …®²Í•³È šÆ¯ÍµË®Íසජීවි
  • snw.…·Í.¹š©Í (¸²ª¿) ®°£®Í ¨¿šÍš¯®Í
  • snw.…·Í.¹š©Í ª¾°¿¸Í (®¤©¿)  †°Ë•Í•¿¯¤Í¤¿ŸÍ•Á µ´¿•¾ŸÍŸÁ®Í ‡¸Í²¾®Í
  • snw.…·Í.¹š©Í ª¾°¿¸Í (®¤©¿) ‡±È®È¯Á®Í šŸÍŸ®¿¯±Í±Á®Í …¤¿•¾°®Á®Í
  • snw.…·Í.¹š©Í ª¾°¿¸Í (®¤©¿) ˆ®¾©È ª²ªÍªŸÁ¤Í¤Á®Í ‡¸Í²¾®¿¯ ®Á¹®©Í
  • snw.…·Í.¹š©Í ª¾°¿¸Í (®¤©¿) •©µÁ•³Á®Í ¤µ±¾© ¨®Íª¿•Í•È•³Á®Í
  • snw.…·Í.¹š©Í ª¾°¿¸Í (®¤©¿) ¤Ê´Á•È ‡²Í²¾¤µ°Í•³¿©Í ¨¿²È
  • snw.…·Í.¹š©Í ª¾°¿¸Í (®¤©¿) ª°¿šÍš¿•Í••Í•ÂŸ¿¯ ˆ®¾©Í
  • snw.…·Í.¹š©Í ª¾°¿¸Í (®¤©¿) ª¿±È ®¾¨¾ŸÁ ©Í? Ž¤ŸÍ•Á ?
  • snw.…·Í.¹ªÀ²Í (¸²ª¿) ¤¹Â¤Í•³¿²Í ‡°Á¨Í¤Á ®À³ÁµË®Í

ගිණුම

Based in Sri Lanka, this is an online radio station that broadcasts 24 hours a day, 7 days a week. Being an Islamic radio, it features informational programmes and recitation from the Koran.

උද්‍යෝග පාඨය

Islam 24 Fm Brodcasting Kalmunai

සම්බන්ධවන්න

168, Pops Alsad Street, Uae Exchange Opeside, Doha - Qatar, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්