ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

Based in Sri Lanka, this is an online radio station that broadcasts 24 hours a day, 7 days a week. Being an Islamic radio, it features informational programmes and recitation from the Koran.

උද්‍යෝග පාඨය

Islam 24 Fm Brodcasting Kalmunai

සම්බන්ධවන්න

168, Pops Alsad Street, Uae Exchange Opeside, Doha - Qatar, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්