ගිණුම

Based in Sri Lanka, this is an online radio station that broadcasts 24 hours a day, 7 days a week. Being an Islamic radio, it features informational programmes and recitation from the Koran.

උද්‍යෝග පාඨය

Islam 24 Fm Brodcasting Kalmunai

සම්බන්ධවන්න

168, Pops Alsad Street, Uae Exchange Opeside, Doha - Qatar, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්