ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Turtles Liveසජීවි
  • SULAN KAPOLLE - ALL RIGHT
  • NIRO NONSTOP 6 - Arrow Star
  • Maduru - Dangara
  • Unknown - Flashback
  • RINGING TONE NONSTOP (NEW CHANGES) - All Right
  • Sihil Sulan Relle - Arrow Star
  • Unknown - Premaye Wil there
  • YANAWANAM - Amil Tharanga
  • Podi - Kade

ගිණුම

On air 24/7 since 2014, Live FM is an internet radio station that broadcasts from Colombo, the biggest city in Sri Lanka. Its programming is focused on live Sri Lankan music.

උද්‍යෝග පාඨය

100% Live Sri Lankan Music

සම්බන්ධවන්න

Colombo, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්