ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Kandula Niwannam - Priyani Jayasingheසජීවි
  • Baarai Deyyo - Aathma Liyanage [Sun]
  • UKULATA NAAWATH - SHALINDA FENANDO
  • Sihil Sulan Relle - Arrow Star
  • Jah Mah - Peter Wedamuni
  • NIRO NONSTOP 6 - Arrow Star
  • Iki Gasaa - Amarasiri Peiris
  • Ganga Bada - Peter Wedamuni
  • Mal Sinaa - Aathma Liyanage
  • Kaanchanaa - Chandrani Siriwardane

ගිණුම

On air 24/7 since 2014, Live FM is an internet radio station that broadcasts from Colombo, the biggest city in Sri Lanka. Its programming is focused on live Sri Lankan music.

උද්‍යෝග පාඨය

100% Live Sri Lankan Music

සම්බන්ධවන්න

Colombo, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්