ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

ලංකාවේ පැරණිතම ඉංග්‍රීසි බසින් විකාශනය වන ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් ලෙසට 1999 වර්ෂයේ ආරම්භ වූ E FM මේ වනවිට කොළඹ සහ මහනුවර යන ප්‍රදේශයන්හි සිය විකාශන කටයුතු පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. හැත්තෑව , අසූව සහ අනූව දශකයන්හි ගීත වාදන වැඩසටහන් වෙනුවෙන් ප්‍රසිද්ධ මේ ගුවන්විදුලි නාලිකාවේ හිමිකාරිත්වය දරන්නේ ඊ ඒ පී මාධ්‍ය ජාලය මගිනි.

උද්‍යෝග පාඨය

"Your Lifestyle Station"

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • Morning Showgram
  • The Early Bird Show
  • Collective Sound
  • P.M. Crunch
  • The Local Spin
  • The Rush Hour

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

  • මාක්
  • සුසී
  • ඩිලෝන්
  • ක්‍රිසි

සම්බන්ධවන්න

ඊ ඒ පී මාධ්‍ය ජාලය , අංක 686, ගාලු පාර , කොළඹ 03
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්