ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

Owned and operated by Shraddha Media Network, Shraddha Radio is an online radio station that broadcasts from Kaduwela, Sri Lanka. It features music, meditation contents and other programmes for the soul of the listeners.

සම්බන්ධවන්න

Shraddha TV, Mahamevnawa Bodhignana Monastery, 369, Rajasinghe Mawatha, Hewagama, Kaduwela, Sri Lanka.
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්