ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Bathusha Radio: Bathusha Radio Tamil - SAYED ABDUR RAHMAN THANGALසජීවි
  • Bathusha Radio: Bathusha Radio Tamil - SALEEM SIRAJI
  • Bathusha Radio: Bathusha Radio Tamil - SADIDUDEEN BAQAVI
  • Bathusha Radio: Bathusha Radio Tamil - UMAR RILWAN JAMALI
  • Bathusha Radio: Bathusha Radio Tamil - SAYED ABDUR RAHMAN THANGAL
  • Bathusha Radio: Bathusha Radio Tamil - SALEEM SIRAJI
  • Bathusha Radio: Bathusha Radio Tamil - SADIDUDEEN BAQAVI
  • Bathusha Radio: Bathusha Radio Tamil - UMAR RILWAN JAMALI
  • Bathusha Radio: Bathusha Radio Tamil - SAYED ABDUR RAHMAN THANGAL
  • Bathusha Radio: Bathusha Radio Tamil - SALEEM SIRAJI

ගිණුම

This is a Tamil Islamic internet radio station based in Kalmunai, Sri Lanka. Bathusha Radio features a mix of contents, including information, teachings, readings, preaching and much more to serve the Islamic community.

උද්‍යෝග පාඨය

Tamil Islamic Online Radio

සම්බන්ධවන්න

139a,Sahib Road, Kalmunai, Srilanka 32300
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්