ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

This is a Sri Lankan radio station that broadcasts in English. It is located in Colombo and is part of Asia Broadcasting Corporation. Sun FM was established in the late thirties and features music and entertainment.

උද්‍යෝග පාඨය

Sunshine of Your Life!

Playlist

  • Ed Sheeran - Photograph
  • Feder ft. Alyse - Goodbye
  • Jason Derulo - Cheyenne
  • Justin Bieber - What do you Mean?
  • One Direction - Drag me Down
  • Taylor Swift - Wildest Dreams

සම්බන්ධවන්න

35th Floor, East Tower, World Trade Center, Colombo 01, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්