ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

This is a radio broadcaster that is part of Voice of Asia Networks. Real Radio 87.8 FM broadcasts from Colombo and its programming includes The Real Breakfast with Rejena, Midday Madness and The Rebound with Carlo.

උද්‍යෝග පාඨය

Keep it Real

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • The Real Breakfast
  • Midday Madness (The Request Show)
  • Cross Roads
  • The Real Shuffle
  • The Rebound
  • Total Access Weekends

සම්බන්ධවන්න

117/10, Hunupitiya Lake Road Colombo 02, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්