ගිණුම

Located in Dambulla, Sri Lanka, Rangiri FM is a radio station that is owned and managed by Rangiri Sri Lanka Media Network. Its schedule mixes a wide variety of contents, including information and entertainment.

උද්‍යෝග පාඨය

The First Buddhist Radio Channel

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • රන්දියවර
  • දිවයුරු ගී රස
  • පටිභා (දහම් ගැටළු)
  • සසුන
  • ගීත සංග්රහය
  • ශනිදා සංවාද

සම්බන්ධවන්න

No.130, Kandy Road, Dambulla, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්