ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

WoW පැයේ ඉංග්‍රීසි ගීතයසජීවි
 • WoW රේඩියෝ - හිතට දැනෙන හොඳම 1
 • WoW පැයේ හින්දි ගීතය
 • WoW පැයේ නැටවෙන ගීතය
 • WoW රේඩියෝ - හිතට දැනෙන හොඳම 1
 • WoW පැයේ ඉංග්‍රීසි ගීතය
 • WoW පැයේ හින්දි ගීතය
 • WoW රේඩියෝ - හිතට දැනෙන හොඳම 1
 • පිරිත් සංගායනාව
 • WoW රේඩියෝ - හිතට දැනෙන හොඳම 1

ගිණුම

Trevor Broadcasting Network මඟින් 2021 වර්ෂයේ ආරම්හ කල WoW රේඩියෝ නාලිකාව ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් ගීත වලටම වෙන්වුන ඔන්ලයින් රේඩියෝ නාලිකාවකි. සතියේ දින හත පැය විසි හතර පුරාම විකාශනය වන නාලිකාවකි.

උද්‍යෝග පාඨය

හිතට දැනෙන හොඳම එක

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • ඩින්කා ආච්චී
 • WoW TOP 40

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • සඳු
 • තීක්
 • සෙඩ්රික්
 • නෝවා

සම්බන්ධවන්න

ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්