ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

Located in Jaffna, Sri Lanka, this is an online radio station that features a mix of information, news, talk shows and current affairs programmes. Uthayan Web Radio is associated to the Tamil language.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • வணக்கம் யாழ்ப்பாணம்
  • உதயனோடு உல்லாசம்
  • வாட்ஸஅப் சினிமா
  • இளவெயில் நேரம்
  • ஹலோ ஹலோ
  • தேன்சிந்தும் நேரம்
  • சாட்டை

සම්බන්ධවන්න

இல 359, கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්