ගිණුම

Located in Jaffna, Sri Lanka, this is an online radio station that features a mix of information, news, talk shows and current affairs programmes. Uthayan Web Radio is associated to the Tamil language.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්
  • வணக்கம் யாழ்ப்பாணம்
  • உதயனோடு உல்லாசம்
  • வாட்ஸஅப் சினிமா
  • இளவெயில் நேரம்
  • ஹலோ ஹலோ
  • தேன்சிந்தும் நேரம்
  • சாட்டை
සම්බන්ධවන්න
இல 359, கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්