ගිණුම

Ufm Sri Lanka is a radio station that broadcasts worldwide from Negombo. It is associated to United Television Sri Lanka and features a combination of regional, national and international information and news.

සම්බන්ධවන්න

22, Adnives Road, Negombo, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්