ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

විජය පුවත්පත් මාධ්‍ය ජාලයේ හිමිකාරිත්වය යටතේ 2010 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද මේ ගුවන්විදුලි නාලිකාව දමිළ සංගීත වැඩසටහන් සඳහාම වෙන්වූ නාලිකාවකි. දිවයින පුරා සිය විකාශන කටයුතු පුළුල් කරන ලද TamilMirror Radio සතියේ දින හතක් පැය විසි හතරක කාලයක් සිය විකාශනය සිදුකරනු ලබයි. විශේෂයෙන් තරුණ පරපුර අතර මෙම නාලිකාව අතිශයෙන්ම ජනප්‍රියත්වයට පත්ව තිබේ.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • l

සම්බන්ධවන්න

අංක 8, හුණුපිටිය හරස් පාර , කොළඹ 02, ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්