ගිණුම

Tamil FM - Sri Lanka is a Tamil radio broadcaster based in Sri Lanka. It features a wide variety of contents, including information, entertainment and music, namely the best hits from the sixties to today.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්
  • Maniyosai
  • Sigaram
  • Sangamam
  • Vaniga Valaagam
  • Oiyaara Vaelai
  • Thamizh Noolagam
  • Thaaragai Thadaakam
සම්බන්ධවන්න
Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්