ගිණුම

On air since 2007, this is an internet radio station that broadcasts from Sri Lanka, aiming to serve the Tamil community spread across the world. Tamil 2 World features entertainment, information and news.

උද්‍යෝග පාඨය

Connecting Tamil Hearts...

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්