ගිණුම

On air 24 hours a day, 7 days a week, Sudar FM is an internet radio station that broadcasts from Jaffna, Sri Lanka. It programming is a mixture of entertainment and music.

උද්‍යෝග පාඨය

From Jaffna to World

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්