ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Ramalan Vasantham - Thaqwa - Allah Love - Ramadan Series - EP -1 - Moulavi. Ash Sheikh. Abdul Basith Bukhariසජීවි
 • Sheikh Mishary Rashid Al-Afasy - Albaqarah
 • Sheikh Mishary Rashid Al-Afasy - Al-Imran
 • Mohammad Ayyub - Al-Hajj
 • Nourin Mohamed Siddig - 010 Yunus
 • Ramalan Vasantham - Ramalanai Thittamittu Kolvom - Moulavi. Ash Sheikh. Mufthi. Yoosuf Haniffa
 • Nourin Mohamed Siddig - 011 Hud
 • Nourin Mohamed Siddig - 013 Ar-Ra'd
 • Tamil Broadcaster
 • Annal Nabiyin Anbu Pon Molikal - 12 - Muslim Vanoli

ගිණුම

ස්ටාර් එෆ්එම් ගුවන්විදුලිය ලංකාව දවස පුරා දෙමළ ගීත විකාශනය වන ජනප්‍රිය නාලිකාවකි. අන්තර්ජාලය හරහා විකාශනය මෙම නාලිකාව විශේෂයෙන් ලෝකය වටා සිටින දමිළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් උදෙසා විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

උද්‍යෝග පාඨය

අංක එකේ ස්ටාර් නාලිකාව

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • Nonstop super hits
 • Lunch Time
 • The Classic Hits Station

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • නවුෆාර්
 • ජසීම්
 • සෆ්නා

සම්බන්ධවන්න

ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්