ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

විසි හතර පැය පුරා අන්තර්ජාලය හරහා පුවත් විකාශනය කටයුතු සිදු කරන ශ්‍රී එෆ් එම් ගුවන් විදුලි නාලිකාව ඇතුලත් මොබයිල් යෙදුමකින් ද සමන්විතව පවතිනා අතර ඔවුන් සතුව නිරන්තරයෙන් යාවත්කලීන වන උණුසුම් පුවත් වෙබ් අඩවියක් ද සතු වේ. ඇටොම්ස් ලංකා පුද්ගලික සමාගම සතු මෙම ගුවන් විදුලි නාලිකාව පුවත් වලට අමතරව වෙනත් කාලීන වැඩසටහන් ද ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

උද්‍යෝග පාඨය

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාධීන අද්විතීය මාධ්‍ය ජාලය

සම්බන්ධවන්න

හාලි ඇල, ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්