ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

The Radio Network - The Perfect Matchසජීවි

  ගිණුම

  SKy Radio යනු Trevor Broadcasting Network විසින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අසන්නන් සඳහා 2021 වසරේ ආරම්භ කරන ලද ගුවන් විදුලි නාලිකාවකි. දවසේ පැය විසි හතර පුරාම ක්‍රියාත්මක වන මෙම ගුවන් විදුලි නාලිකාව පැරණි ඉංග්‍රීසි ගීත වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි.

  උද්‍යෝග පාඨය

  The #1 Hitz Only

  ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • Sky EDM
  • Flashback Tuesday
  • The Punk and the Princess

  සම්බන්ධවන්න

  ශ්‍රී ලංකාව
  තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

  සියලු අදහස් දැක්වීම්