ගිණුම

2013 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලාංකීය කතෝලික ජනතාව මූලික කරගනිමින් ආරම්භ කරන ලද "සියෙලි හඬ"ගුවන් විදුලි නාලිකාව පාලනය කරනු ලබන්නේ කොළඹ රදගුරු වසම මගිනි. දේව ස්ත්‍රෝත්‍ර , ආගමික වැඩසටහන් වලට ප්‍රධාන තැනක් ලබාදෙන මේ ගුවන් විදුලි නාලිකාව මේ වනවිට අන්තර්ජාලය හරහා සිය විකාශන කටයුතු පුළුල් කර ඇත.

උද්‍යෝග පාඨය

කතෝලික වෙබ් ගුවන් විදුලිය

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • දවසේ සුපුවත
  • මුනිවර අසපුව
  • විශ්වීය විවරණය
  • සුදසුන

සම්බන්ධවන්න

අංක 45, කින්සි පාර , කොළඹ 08, ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්