ගිණුම

Sihasara Radio is a web radio station that broadcasts from Colombo, Sri Lanka, since it was established in 2011. It is on air 24 hours a day, 7 days a week, and features information and entertainment.

උද්‍යෝග පාඨය

Sri Lankan Voice of the Universe

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • සිංහ දනව්ව
  • සිහසර News In Brief
  • රටවිරු කොදෙව්ව
  • සදුදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිංහ අඩවිය

සම්බන්ධවන්න

219/8C1, Diulpitiya, Boralesgamuwa, 10290, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්