ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

අටෝම්ස් ලංකා පුද්ගලික සමාගම විසින් 2013 වසරේ ආරම්භ කරන ලද මෙම මාර්ග ගත ගුවන් විදුලි නාලිකාව ප්‍රධාන වශයෙන් පුවත් නිවේදන කටයුතු සිදුකරයි. පුවත් විකාශනයේදී සත්‍ය , නිරවද්‍ය සහ අපක්ෂපාතී පුවත් සැපයීම ප්‍රමුඛ කරගත් සරු එෆ් එම් ඊට අමතරව දවස මුළුල්ලේ සංගීතමය වැඩසටහන්ද පවත්වාගෙන යයි.

උද්‍යෝග පාඨය

ඇත්ත දැනගන්න

සම්බන්ධවන්න

ගම්පහ, වේයන්ගොඩ , ශ්‍රී ලංකාව.
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්