ගිණුම

Located in Colombo, Sri Lanka, this is an internet radio station that was established in 2012. It is on air 24 hours a day with a programming dedicated to music and entertainment.

උද්‍යෝග පාඨය

The Beautiful part of the web radio

සම්බන්ධවන්න

Colombo , Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්