ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

Radio99 is a Sri Lankan radio station that was established in 2012. It broadcasts from Sri Lanka to the listeners across the country and around the world. Its programming includes information and entertainment.

උද්‍යෝග පාඨය

Unstoppable Music

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • Top Hits
 • Good Morning 99
 • Hot & Cool
 • Heartbeat
 • Living to Love
 • Planet 99
 • Cook with Nima

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • Achala Vindyani (Vindi)
 • Chamathi Tharumini
 • Praneeth Dhananjaya
 • Madushi Dilanka Jayasundara
 • Anjali Gunawardana
 • Navindu Ramesh

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්