ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

TBN Radio Network සතු ONE Radio සිංහල ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් ලෙස විවිධ භාෂා වලින් ගයනු ලබන සහ රිද්මයෙන් යුතු ගීත විකාශනය කරන අතර ඔවුන්ගේ විකාශන කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ අන්තර්ජාලය හරහාය.

උද්‍යෝග පාඨය

තාලෙන් තාලෙට

සම්බන්ධවන්න

මාධ්‍ය සංකීර්ණය, බොරලස්ගමුව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්