ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

ලංකාවේ ප්‍රථම ඩිජිටල් ද්‍රවිඩ ඉස්ලාමීය ගුවන් විදුලි නාලිකාව ලෙසට සැලකෙන මෙම නාලිකාව අන්ත්‍ර්ජාලය හරහා ද්‍රවිඩ බසින් සිය විකාශන කටයුතු සිදු කරන අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ වනුයේ ඉස්ලාම් ආගම සහ එහි ඉගැන්වීම් ප්‍රචාරණය කිරීමයි. ඊට අමතරව ඔවුන් කාලීන සහ දේශපාලන වැඩසටහන් ද විකාශනය කරති.

උද්‍යෝග පාඨය

ඉස්ලාමය එහි පිරිසිදු ස්වරූපයෙන් දැකගන්න

සම්බන්ධවන්න

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්