ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

SPECIAL BAYAN - To Be a Kindest Person - Moulavi. Ash Sheikh. Ali Ahamed Rashadi - Muslim Vanoliසජීවි
  • Varandu Pona Manitha Neyam - Moulavi. Ash Sheikh. Abdul Hameed Saraee - Muslim Vanoli
  • Mohammad Ayyub - Al-Hashr
  • Yaaru Tajjaal - Moulavi. Ash Sheikh. Ali Ahamed Rashadi - Muslim Vanoli
  • Sorkaththai_Nokki_Oru_Payanam_Moulavi_Kovai_Ayub_www.muslimvaanoli.com
  • Nourin Mohamed Siddig - 013 Ar-Ra'd
  • 🔴LIVE TAFSIR - 225 - Riskkil Barakath Seivaayaka - Moulavi. Ash Sheikh. Ali Ahamed Rashadi - Muslim Vanoli
  • Nourin Mohamed Siddig - 022 Al-Hajj
  • வரலாற்றை உருவாக்கு - Moulavi. Abdul Basith Bukhari - Muslim Vanoli
  • Mohammad Ayyub - At-Taghabun

ගිණුම

Star FM Lanka is an online radio station that broadcasts in Tamil worldwide from Sri Lanka. It is on air 24 hours a day, 7 days a week, featuring a mix of entertainment and music.

උද්‍යෝග පාඨය

Tamil radio

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්