ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

மறுமை நாளும் மஹ்ஷர் மைதானமும்.! - Moulavi. Abdul Basith Bukhari - Muslim Vanoliසජීවි
  • பாவங்களில் இருந்து எங்களை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்வது - Moulavi. Mubarak Madani - Muslim Vanoli
  • Allahvin_Nesargal_Moulavi_Kovai_Ayub_www.muslimvaanoli.com
  • மன வேதனையில் இருப்பவர் இதை அவசியம் கேளுங்கள் - ABB - Muslim Vanoli
  • Thar_Quraan - Track01
  • Vanmarai Thodar - Surah AL - Jasia Clip - 02  - Moulavi. Ali Ahamed Rashadi - Muslim Vanoli
  • Marumai_Naal_Ippadiyana_Oru_Vellikkilamaiyil_Thaan_Moulavi_Kovai_Ayub_www.muslimvaanoli.com
  • Allah_Eppodu_Ungalukku_Udavi_Seikinran_Abdul_Basith_Bukhari_Muslim_Vanoli
  • Muslim Pengal_Moulavi_Kovai_Ayub_www.muslimvaanoli.com
  • ஒரு தந்தையின் தாக்கம் மகனின் வெற்றியாக மாறிய சம்பவம் - Moulavi. Mujahith Ibnu Raseen - Muslim Vanoli

ගිණුම

Star FM Lanka is an online radio station that broadcasts in Tamil worldwide from Sri Lanka. It is on air 24 hours a day, 7 days a week, featuring a mix of entertainment and music.

උද්‍යෝග පාඨය

Tamil radio

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්