ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

➤ IRAI NINAIVIL - Sirk Patriya Kelvi Pathil -  Moulavi. Ash Sheikh. Ali Akbar Umari - Muslim Vanoliසජීවි
  • MOSQUE PROVICIAL - Copy (3)
  • Quraan Irakkappadda Varalaaru - Moulavi. Ash Sheikh. Kovai S.Ayub - Muslim Vanoli
  • Kiyama_Naalin_Adaiyalangal_4_Moulavi_Kovai_Ayub_www.muslimvaanoli.com
  • Ourvane_Devan_Ontre_Kulam_Moulavi_Kovai_Ayub_www.muslimvaanoli.com
  • MOSQUE PROVICIAL - Copy (4)
  • Mahsharil_Paavikal_Ondru_Thirattappadum_Pothu_Moulavi_Ash Sheikh kovai ayub_www.muslimvaanoli.com
  • Mana_Kulappangalai_Marakka_Moulavi_Mujahid_Ibnu_Razeen_www.muslimvaanoli.com
  • Marumaiyin_Periya_10_Adaiyalangal_Moulavi_Abdul_Basith_Bukhari_www.muslimvaanoli.com
  • MOSQUE PROVICIAL - Copy (5)

ගිණුම

Star FM Lanka is an online radio station that broadcasts in Tamil worldwide from Sri Lanka. It is on air 24 hours a day, 7 days a week, featuring a mix of entertainment and music.

උද්‍යෝග පාඨය

Tamil radio

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්