ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Al-Waqi'ahසජීවි
 • Al-Hadid
 • Al-Mujadilah
 • Al-Hashr
 • Al-Mumtahinah
 • As-Saff
 • Al-Jumu'ah
 • Al-Munafiqun
 • At-Talaq
 • Ramadan Special D-3 Ali Ahamed Rashadi Surah An-Nisa tamil bayan

ගිණුම

Star FM Lanka is an online radio station that broadcasts in Tamil worldwide from Sri Lanka. It is on air 24 hours a day, 7 days a week, featuring a mix of entertainment and music.

උද්‍යෝග පාඨය

Tamil radio

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්