ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

BAYAN - Pawangalai Mannippavan - Moulavi. Ash Sheikh. Abdul Basith Bukhariසජීවි
  • உம்ராஹ் தொடர்பான சட்டங்கள் - Moulavi. Abdul Basith Bukhari - Muslim Vanoli
  • Ansal Hadi Ansal Haq - Seck Mohamed - Copy
  • 🔴 JUMMAH LIVE - 24 December 2021 - Moulavi. Ash Sheikh. Ali Ahamed Rashadi - Muslim Vanoli
  • Luha Tholugaiyin Mukkiyathuvamum Sattangalum - Moulavi. Ash Sheikh. K.L.M.Ibrahim Mathan - Muslim Vanoli
  • Kavalaiya Sothanaiya - Moulavi. Ash Sheikh. D. Muhammathu Hussain Manbayee
  • Eecha Marathu Inbacholai
  • 104 - Mathinavil Rasool(sal) Avarkal Uruvakhkiya samothayam - Moulavi. Ash Sheikh. Kovai S.Ayub - Muslim Vanoli
  • LIVE COMMERCIAL SOCIAL ADVICE 2022
  • இன்றைய வாலிபர்கள் மவ்லவி - Moulavi. Abdul Basith Bukhari - Muslim Vanoli

ගිණුම

Star FM Lanka is an online radio station that broadcasts in Tamil worldwide from Sri Lanka. It is on air 24 hours a day, 7 days a week, featuring a mix of entertainment and music.

උද්‍යෝග පාඨය

Tamil radio

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්