ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Mishaari Raashid al-Aafaasee - Surat Al-Anfalසජීවි
  • Mishaari Raashid al-Aafaasee - Surat Yusuf
  • Thar_Quraan - Soorah Wakiya - Al Hafis ALM Haniffa+ SM Haniffa - Muslim Vaanoli
  • Muhammad Ayoob - Surat An-Nisa
  • YASEEN
  • Thar_Quraan - Sura Yusuff  01 - Al Hafis ALM Haniffa+ SM Haniffa - Muslim Vaanoli
  • Mishaari Raashid al-Aafaasee - Surat Al-Baqara
  • Thar_Quraan - Track01
  • Mishaari Raashid al-Aafaasee - Surat At-Tawba
  • Thar_Quraan - Track02

ගිණුම

Star FM Lanka is an online radio station that broadcasts in Tamil worldwide from Sri Lanka. It is on air 24 hours a day, 7 days a week, featuring a mix of entertainment and music.

උද්‍යෝග පාඨය

Tamil radio

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්