ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Manaivi Kanavanසජීවි
  • Sutterikkum Naragai Anja Maatteergala - Moulavi. Mubarak Mathani - Muslim Vanoli
  • COMMERCIAL JANUARY RE
  • Thirumana Selevu - Adhil Hassan - Muslim Vanoli
  • மன வேதனையில் இருப்பவர் இதை அவசியம் கேளுங்கள் - ABB - Muslim Vanoli
  • ஒரு தந்தையின் தாக்கம் மகனின் வெற்றியாக மாறிய சம்பவம் - Moulavi. Mujahith Ibnu Raseen - Muslim Vanoli
  • ஸூரத்து அல்காரிஆ (அத்தியாயம் (101) - Moulavi. Abdul Basith Bukhari - Muslim Vanoli
  • குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக - Moulavi. Mujahith Ibnu Raseen - Muslim Vanoli
  • நீங்கள் நேர்வழி அடைவதற்கு இந்த இரண்டு விஷயம் தேவை - Yoosuf Mufthi - Muslim Vanoli
  • Janaza Dua -Jummah - Ali Ahamed Rashadi - Muslim Vanoli

ගිණුම

Star FM Lanka is an online radio station that broadcasts in Tamil worldwide from Sri Lanka. It is on air 24 hours a day, 7 days a week, featuring a mix of entertainment and music.

උද්‍යෝග පාඨය

Tamil radio

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්