ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

Mark FM ශ්‍රී ලංකාවෙන් විකාශනය වන අතර රට පුරා ඔවුන්ගේම කැපවූ රසිකයින් සිටී. විකාශනය කර ඉතා කෙටි කාලයකදී ඔවුන් අන්තර්ජාල ගුවන්විදුලි විකාශකයෙකු ලෙස විශාල සාර්ථකත්වයක් ලබා ඇත. බොහෝ දුරට සංගීතමය වැඩසටහන් ශ්‍රාවක අවධානය දිනා ගන්නා අතර කිතුණු වැඩසටහන් සඳහාද ප්‍රධාන තැනක් ලැබේ.

උද්‍යෝග පාඨය

පැය විසි හතරම ඔබේ හදවතේ

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • Mark FM with Amidu

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

  • අමිඳු

සම්බන්ධවන්න

ගිනිගහවෙල , පලටුගහ , හබරාදූව , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්