ගිණුම

This radio station aims to bring music, entertainment, and Sri Lankan culture to the listeners worldwide. It is on air every day, for 24 hours with a variety of programs and presenters.

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්