ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Krushi Radio - Asa_Renduna_Rendunaසජීවි
 • Krushi Radio - ADJ_MSG_ASW_09
 • Krushi Radio - Mahada_Gagana_Thale
 • Krushi Radio - ADJ_MSG_ASW_06
 • Krushi Radio - Santhosa_Wenna
 • Krushi Radio - Dee_Kiri_Dee_Kiri
 • Krushi Radio - Akuru_Mekee_Ne
 • PD_Aswenna 2020-07-10
 • COVID 001
 • PD_Aswenna 2020-06-12

ගිණුම

On air since 2013, Krushi Radio is a radio station dedicated to agriculture that broadcasts from Sri Lanka. Its programming includes shows such as Agri Hub, Crop Clinic, and Lunch Time Radio.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • Lunch Time Radio
 • Crop Clinic
 • Agri Hub

සම්බන්ධවන්න

Gannoruwa, Peradeniya 20400, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්