ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Live DJසජීවි
 • Boralu_Anena_Paya_Ridawana
 • Dilhani_Duwani
 • Gamata_Kalin_Hiru
 • Gayin_Man_Mudawala
 • Iri_Thelunu_Wala
 • Jayasirima_Hamuduruwane
 • Live DJ
 • Jayasirima_Hamuduruwane
 • Live DJ

ගිණුම

On air since 2013, Krushi Radio is a radio station dedicated to agriculture that broadcasts from Sri Lanka. Its programming includes shows such as Agri Hub, Crop Clinic, and Lunch Time Radio.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • Lunch Time Radio
 • Crop Clinic
 • Agri Hub

සම්බන්ධවන්න

Gannoruwa, Peradeniya 20400, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්