ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Krushi Radio - Ganga_Diya_Wel_Galaසජීවි
 • Krushi Radio - Aa_Maga_Ketiyi
 • Krushi Radio - Theme Song 1
 • Krushi Radio - Oba_Gawa_Mama_Innemi
 • Krushi Radio - ADJ_MSG_ASW_14
 • Krushi Radio - Gahakola Athre
 • Krushi Radio - ADJ_MSG_ASW_13
 • Krushi Radio - Sudu_Andumin
 • Krushi Radio - ADJ_MSG_ASW_12
 • Krushi Radio - Ahasata_Sonduruda

ගිණුම

On air since 2013, Krushi Radio is a radio station dedicated to agriculture that broadcasts from Sri Lanka. Its programming includes shows such as Agri Hub, Crop Clinic, and Lunch Time Radio.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • Lunch Time Radio
 • Crop Clinic
 • Agri Hub

සම්බන්ධවන්න

Gannoruwa, Peradeniya 20400, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්