ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Krushi Radio - ADJ_MSG_ASW_09සජීවි
 • Krushi Radio - Sulangak_Vee
 • Krushi Radio - ADJ_MSG_ASW_08
 • Krushi Radio - Mahada_Gagana_Thale
 • Krushi Radio - Yasa_Isuru
 • COVID 001
 • Krushi Radio - Ahela_Mal_Pipena
 • Krushi Radio - Krushi Radio Tag
 • Krushi Radio - Senkadagala_Pura
 • Krushi Radio - Santhosa_Wenna

ගිණුම

On air since 2013, Krushi Radio is a radio station dedicated to agriculture that broadcasts from Sri Lanka. Its programming includes shows such as Agri Hub, Crop Clinic, and Lunch Time Radio.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • Lunch Time Radio
 • Crop Clinic
 • Agri Hub

සම්බන්ධවන්න

Gannoruwa, Peradeniya 20400, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්