ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Best 20 Sinhala New Song 2021 Sinhala New Song Best 20 Sinhala Song juke Aluth Sindu 2021 - sz7YrD bB1I - 160k [HU]සජීවි
  • Sri Lankan's Got Talent - ♥️කොහේ යන්නෙද (Acoustic) | බණ්ඩාර අතාවුද | Kohe Yanneda Kohe Inneda (Acoustic) | Bandara Athawuda [HS]
  • New Songs Collection Aluth Sindu CL Music - FRMzleUxhhQ - 160k [HW]
  • Best 10 Sinhala New Rap 2021 Sinhala New Rap Best 10 Sinhala Rap juke Aluth Rap 2021 - NBv9JruVloA - 160k [HT]
  • NARAMA නරම Official Music Video - Sandun Perera Ft Smokio Chamath Sangeeth 3eJc0xBgDoY 128k 1644997498667 [HV]
  • Best 20 Sinhala New Song 2021 Sinhala New Song Best 20 Sinhala Song juke Aluth Sindu 2021 - sz7YrD bB1I - 160k [HU]
  • New Songs Collection Aluth Sindu CL Music - FRMzleUxhhQ - 160k [HW]
  • Best 10 Sinhala New Rap 2021 Sinhala New Rap Best 10 Sinhala Rap juke Aluth Rap 2021 - NBv9JruVloA - 160k [HT]
  • Best 20 Sinhala New Song 2021 Sinhala New Song Best 20 Sinhala Song juke Aluth Sindu 2021 - sz7YrD bB1I - 160k [HU]
  • Sri Lankan's Got Talent - ♥️කොහේ යන්නෙද (Acoustic) | බණ්ඩාර අතාවුද | Kohe Yanneda Kohe Inneda (Acoustic) | Bandara Athawuda [HS]

ගිණුම

Located in Kalutara, Sri Lanka, Radio Kalutara is a radio station that was established in 2012. It features a mix of entertainment, news, music and information, aiming to serve the Sri Lankan community spread across the country.

සම්බන්ධවන්න

No.102, Galle Road,, Athagama, Kalutara, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්