ගිණුම

Broadcasting from Sri Lanka, this radio station brings a variety of programs dedicated to entertainment and music for the listeners. It is on air for 24 hours, 7 days a week.

සම්බන්ධවන්න
Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්