ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

අන්තර්ජාලය හරහා 2018 වර්ෂයේ දමිළ බසින් සිය විකාශන කටයුතු ආරම්භ කරන ලද Isaiaruvi FM සංගීතමය සහ විනෝදාස්වාද කටයුතු වලට මුල් තැනක් ලබාදෙන නාලිකාවකි. කොළඹ පිහිටි ප්‍රධාන මූලස්ථානයෙන් පාලනය වන අතර එදිනෙදා පුවත් විකාශන කටයුතු වලටද සිය ගුවන්කාලය වෙන්කරනු ලබයි.

සම්බන්ධවන්න

කොළඹ , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්