ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

OTHER CAUSES OF CAUSES BY REV D STEPHEN AKINOLAසජීවි
  • LAWFUL CAPTICE DELIVERED BY REV D STEPHEN AKINOLA
  • CAN THE CHOSEN BE CURSED BY REV D STEPHEN AKINOLA
  • HEALING BY HIS SPIRIT MIXED
  • MARRIAGE BY REV D STEPHEN AKINOLA
  • OPEN DELIVERANCE CLINIC 2000 BY REV D STEPHEN AKINOLA
  • OTHER CAUSES OF CAUSES BY REV D STEPHEN AKINOLA
  • CAN THE CHOSEN BE CURSED BY REV D STEPHEN AKINOLA
  • OVERCOMING THE STRONG MAN BY STEVEN AKINOLA THE WEEK OF HANNAH
  • PROCLAIM DELIVERANCE TO THE CAPTIVES BY REV D STEPHEN AKINOLA

ගිණුම

2015 වර්ෂයේ දමිළ නාලිකාවක් ලෙසට ආරම්භ කරන ලද මෙම නාලිකාව මේ වනවිට අන්තර්ජාලය හරහා සිය විකාශන කටයුතු සිදුකරනු ලබයි. විනෝදාස්වාද, ප්‍රවෘත්ති මෙන්ම ව්‍යාපාර සහ කාලීන සමාජීය වැඩසටහන් වලටද ඉඩ ලබාදෙන Imayam FM සෑම පරම්පරාවක් අතරම ජනප්‍රිය නාලිකාවක් ලෙසට සැලකේ.

සම්බන්ධවන්න

ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්