ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Cut 25සජීවි
 • Cut 41
 • Cut 49
 • Cut 72
 • Cut 06
 • [unknown] - Titel 62
 • Cut 86
 • Cut 28
 • Cut 03
 • Cut 23
 • Cut 84
 • Cut 79
 • Cut 34
 • Cut 53
 • Cut 44

ගිණුම

Established in 2011, Everlasting radio is part of MJF Media network and was founded by Merrill J. Fernando. This is an entertainment and music radio station. It plays the hits from the 60s, 70s, 80s and 90s.

උද්‍යෝග පාඨය

Music & Inspiration

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • The Morning Express
 • The Request Line
 • The Late Afternoon Show
 • Home Stretch
 • Country Friday
 • The Retro Club
 • Ease Out

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්