ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

යූ ටියුබ් නාලිකාවකට සමගාමිව 2022 වර්ෂයේ ආරම්භ කල දර්ෂිත FM පුද්ගලික ගුවන් විදුලි නාලිකාව සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම ගීත ප්‍රචාරණය සිදුකරයි. ආනමඩුව ප්‍රදේශයේ සිට අන්තර්ජාලය හරහා දිවයින පුරා විකාශන කටයුතු සිදු කරයි.

සම්බන්ධවන්න

ආනමඩුව , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්