ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ රැකි රක්ශා සඳහා පිටත්ව යන පිරිස ඉලක්ක කොටගෙන සිය විකාශන කටයුතු ආරම්භ කරන ලද මෙම රේඩියෝ නාලිකාව අන්තර්ජාලය හරහා සිය විකාශන කටයුතු සිදු කරන අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ පොදු ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන අයට ද උසස් රස වින්දනයක් ලබා දීමයි.

සම්බන්ධවන්න

අංක 64, සාරගම, කුරුණෑගල
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්