ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

BEE FM අන්තර්ජාල රේඩියෝ නාලිකාව 2019 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද නවතම සංගීතය ප්‍රචාරණයට කැපවුන ලාංකීය ගුවන් විදුලි නාලිකාවකි. මේ වනවිටත් තරුණ ප්‍රජාව අතර මෙම නාලිකාව ඉතාමත් ජනප්‍රිය ගුවන් විදුලි නාලිකාවකි.

උද්‍යෝග පාඨය

ඊළඟ පරපුරේ ගුවන් විදුලි අවකාශය

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • අනෝරා හැන්දෑව
  • Fun Time program
  • ගිමන් හල
  • Relax weekend

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

  • සචී
  • DJ තනුක
  • DJ තිසාල
  • තිලා
  • විහඟි

Playlist

  • හිත හදන ගීත ගොන්න

සම්බන්ධවන්න

ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්