ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

2016 වර්ශයේ ආරම්භ කරන ලද Amen FM Live Online නාලිකාව ප්‍රධාන වශයෙන්ම ක්‍රිස්තියානු අසන්නන් සඳහා සිය විකාශන කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ශබ්දාගාරයක සිය විකාශන කටයුතු සිදු කරන මෙම නාලිකාව ක්‍රිස්තියානු ජනතාව අතර ප්‍රසිද්ධය.

උද්‍යෝග පාඨය

ලෝකවාසී ක්‍රිස්තියානු ජනතාවට ඉංග්‍රීසි නාලිකාවක්

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • Casting Crowns Who Am I
  • Praise and Worship Songs

සම්බන්ධවන්න

ගිනිගහවෙල , පලුටගහ , හබරාදූව , ශ්‍රී ලංකා
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්